Regulamin warunków najmu pojazdów

Słowniczek:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, zarejestrowaną w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087930, posiadającą NIP 954-00-13-324 oraz Regon 272241508,
 2. punkcie wynajmu Wynajmującego - należy przez to rozumieć punkt handlowy Wynajmującego, położony w terminalu B Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE,
 3. Najemcy – należy przez to rozumieć stronę umowy najmu pojazdu, uprawnioną do korzystania z pojazdu,
 4. pojeździe – należy przez to rozumieć samochód, którego najem (oddanie do używania) stanowi przedmiot umowy najmu, zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w ramach obowiązków stron określonych w Regulaminie,
 5. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
 6. Umowie – należy przez to rozumieć szczegółową umowę zawartą pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, zawierającej szczegółowe dane Najemcy, pojazdu, termin i czas trwania najmu, dane dodatkowych kierowców itd.

§1
Minimalny wiek najemcy, prawo jazdy, dokumenty do podpisania umowy najmu

 1. Najemca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami osobowymi; prawo jazdy musi być ważne na terytorium Polski.
 2. Najemca musi legitymować się trzema dokumentami, w tym co najmniej dwoma ze zdjęciem, np.: prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport, karta kredytowa.
 3. Dodatkowi kierowcy określeni w umowie najmu muszą mieć ukończone 25 lat. Posiadać przynajmniej 2 lata prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami osobowymi, ważne na terytorium Polski.
 4. Kierowcą pojazdu może być tylko Najemca oraz kierowcy wskazani w umowie najmu.
 5. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców jak za swoje.

§2
Rezerwacja (zawarcie umowy), przedmiot usługi, czas trwania

 1. Rezerwacji pojazdu należy dokonać telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną (e-mail lub strona internetowa) lub osobiście w punkcie wynajmu Wynajmującego.
 2. Rezerwacja musi zawierać dane osobowe i teleadresowe Najemcy, klasę pojazdu, przewidywany termin i długość najmu, miejsca i godziny odbioru oraz zdania pojazdu. W przypadku firm, należy dodatkowo podać dane osoby odbierającej pojazd oraz jego dane kontaktowe. Przedmiotem rezerwacji jest samochód należący do wybranej klasy pojazdów, a nie konkretnie określony model.
 3. Anulowanie rezerwacji powinno być zgłoszone Wynajmującemu minimum 24 godziny przed planowanym wynajmem.
 4. Brak odbioru pojazdu przez Najemcę w uzgodnionym przez strony terminie do 5 godzin od wyznaczonego terminu odbioru, powoduje rozwiązanie umowy najmu i anulowanie rezerwacji. Zaliczka wpłacona przez Najemcę nie podlega zwrotowi.
 5. Umowa najmu musi być pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej.
 6. Umowa Najmu wchodzi w życie z dniem podpisania i ulega rozwiązaniu po upływie okresu wskazanego w Umowie Najmu.
 7. Przedmiotem najmu jest pojazd należący do wybranej klasy pojazdów, wskazanej w rezerwacji.
 8. W chwili odbioru pojazdu od Wynajmującego, wszelkie ryzyka związane z jego używaniem przechodzą na Najemcę. Przekazanie pojazdu zostanie poświadczone podpisaniem przez Najemcę protokołu odbioru.
 9. Najemca otrzymuje pojazd sprawny technicznie, czysty, zatankowany wraz z wyposażeniem wg załącznika oraz protokołu uszkodzeń.
 10. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w określonym Umową czasie i miejscu wraz z otrzymanym wyposażeniem, zatankowany i w niezmienionym stanie.
 11. W przypadku najmu pojazdu na okres jednej dobę zwrot pojazdu musi nastąpić w punkcie, w którym został wydany.

§3
Przedłużenie najmu

 1. Wola przedłużenia okresu najmu powinna zostać zgłoszona w punkcie wynajmu Wynajmującego, najpóźniej na 12 godzin przed jego planowym zwrotem i każdorazowo wymaga zgody Wynajmującego.
 2. Opłata za okres przedłużenia umowy najmu zostanie obliczona na podstawie obowiązującego cennika.
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do:
  1. obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w cenniku,
  2. obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu,
  3. naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia wg cennika.

§4
Opłaty za najem

 1. Opłata najmu jest ceną wynikającą z cennika.
 2. Opłata dzienna najmu zostaje naliczona za każde rozpoczęte 24h. Jeśli pojazd zostanie zwrócony po wygaśnięciu zawartej umowy zostanie pobrana dodatkowa opłata wg obowiązującego cennika. Dopuszcza się jednogodzinne opóźnienie w zwrocie pojazdu, którego powstanie nie skutkuje dla Najemcy żadnymi dodatkowymi opłatami.
 3. Koszty paliwa ponosi Najemca. Pojazd należy zwrócić z taka ilością paliwa z jaką został pobrany. Jeżeli ilość paliwa będzie mniejsza Najemca zostanie obciążony kosztami wg obowiązującego cennika.
 4. W przypadku zwrotu samochodu w innym punkcie wynajmu zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 250 zł.

§5
Warunki płatności, depozyt

 1. Płatność za przewidywany okres najmu pobierana jest z góry.
 2. Płatności można dokonać kartą płatniczą, gotówką lub poprzez płatności online.
 3. Operatorem płatności online jest: First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429.
  Dostawca płatności korzysta z 3-D Secure, który jest standardem zabezpieczenia transakcji poprzez identyfikację właściciela karty przy użyciu dodatkowego, najczęściej jednorazowego hasła wygenerowanego przez token lub otrzymanego smsem.
  Wstępna autoryzacja transakcji jest dokonywana bezpośrednio poprzez bank – wystawcę karty, np. poprzez dodatkowe hasło. Bank po potwierdzeniu, że osoba dokonująca zakupu jest rzeczywistym posiadaczem karty, kieruje transakcję do normalnej autoryzacji.
  Całkowitą odpowiedzialność za transakcję dokonaną przy użyciu 3D Secure ponosi właściciel karty.
 4. Płatność jest dokonywana w walucie obowiązującej na terytorium Polski.
 5. Najemca zobowiązany jest uiścić kaucję zgodnie z obowiązującym cennikiem. Kaucja może zostać przez Wynajmującego zaliczona na poczet należności przysługujących mu w chwili zwrotu pojazdu przez Najemcę, a w szczególności na:
  1. udział własny w szkodzie komunikacyjnej,
  2. należności z tytułu zaistniałej szkody, której pokrycie obciąża Najemcę,
  3. koszty związane z dotankowaniem pojazdu,
  4. usługi dodatkowe ujęte w cenniku.
 6. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku gdy nie zaistniały przesłanki uprawniające do obciążenia Najemcy.

§6
Ubezpieczenie i udział własny

 1. Pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz innych opłat) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z zastrzeżeniem innych zapisów niniejszego Regulaminu oraz z wyjątkiem:
  1. umyślnego uszkodzenia pojazdu,
  2. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
  3. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
  4. przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  5. szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
  6. kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca,
  7. kradzieży samochodu, pozostawionego w miejscu niebezpiecznym i/lub, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca,
  8. włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca.
 2. W przypadkach wskazanych w ustępie poprzedzającym, szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 3. Pojazdy posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.
 4. Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność materialną w przypadku wybicia szyby, awarii ogumienia.
 5. Najemca odpowiada za uszkodzenia lub pogorszenia stanu elementów wewnątrz pojazdu (tapicerka lub inne części).
 6. Istnieje możliwość zwolnienia z udziału własnego w szkodzie pod warunkiem wniesienia przy zawarciu Umowy opłaty uzgodnionej wcześniej z Wynajmującym, zgodnie ze stawkami wskazanymi na stronie internetowej Wynajmującego.
  Wykupienie przez Najemcę takiej opcji nie zwalnia Najemcy z obowiązku wniesienia kaucji, jednakże w razie szkody kwota wynikająca z udziału własnego nie zostanie z kaucji potrącona.

§7
Odpowiedzialność i obowiązki Najemcy

 1. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i wszelkie czyny karalne popełnione przez siebie i kierowców określonych w umowie najmu w czasie korzystania z pojazdu. W przypadku, gdy do pokrycia ewentualnych kar, opłat, grzywien itp. dojdzie ze środków Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest, na pisemne wezwanie Wynajmującego, do zwrotu Wynajmującemu wszelkich poniesionych przez Wynajmującego kosztów z tym związanych, w tym koszt kar, opłat, grzywien itp., koszt przelewu lub innej formy zapłaty, koszt korespondencji.
 2. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o pojazd.
 3. W czasie używania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),
  2. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, pozostawianie pojazdu w bezpiecznym miejscu, w razie możliwości na parkingu strzeżonym),
  3. wykonywania codziennej kontroli stanu pojazdu,
  4. w razie konieczności - uzupełniania własnym kosztem i staraniem niedoborów wynikających z bieżącej eksploatacji lub normalnego zużycia (płyn do spryskiwaczy, odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach),
  5. stosowania w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  6. utrzymywania pojazdu w należytej czystości.
 4. Zabrania się:
  1. holowania pojazdem innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów,
  2. przekraczania dopuszczalnej ładowności,
  3. palenia tytoniu w pojeździe,
  4. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji działających podobnie, zakazanych w polskim prawie,
  5. przewożenia zwierząt bez specjalnego pojemnika,
  6. dokonywania w pojeździe przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem,
  7. używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, lub w sposób niezgodny z prawem,
  8. używania pojazdu do nauki jazdy lub innych form szkolenia,
  9. wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu,
  10. przewożenia substancji i rzeczy, które swoim zapachem lub właściwościami mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i dodatkowe koszty zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty,
  11. oklejania pojazdu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi, bez pisemnej zgody Wynajmującego,
  12. pozostawiania w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy i dokumentów pojazdu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień ustępu poprzedzającego, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
 6. W przypadku wprowadzenia w pojeździe zmian, o których mowa w ustępie 4 pkt. 6 powyżej, Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

§8
Przekazanie oraz zwrot pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany do odbycia szczegółowego instruktażu związanego z używaniem pojazdu. Wynajmujący może odmówić wydania pojazdu, jeśli instruktaż się nie odbył. W takiej sytuacji koszty związane z opóźnieniem w wydaniu pojazdu oraz czas zwłoki ponosi Najemca.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego pojazdu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu w chwili rozpoczęcia najmu, tj. w protokole przekazania pojazdu Najemcy.
 3. Wydanie i zwrot pojazdu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który jest podpisywany przez Najemcę i Wynajmującego przy odbiorze i zwrocie samochodu.
 4. Zwrot pojazdu winien być dokonany w godzinach pracy punktu wynajmu Wynajmującego.
 5. Zwrot pojazdu poza godzinami otwarcia punktu jest możliwy tylko w punkcie wynajmu Wynajmującego, poprzez pozostawienie pojazdu na wskazanym miejscu parkingowym przy punkcie wynajmu oraz wrzucenia kluczyków i dokumentów samochodu do skrzynki zwrotnej umieszczonej na ścianie bocznej punktu wynajmu. Dokonanie zwrotu pojazdu w trybie niniejszego ustępu odbywa się na odpowiedzialność Najemcy.
 6. Jeżeli zwrot pojazdu nastąpi poza punktem wynajmu Wynajmującego lub w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu pojazdu do ustalonego między stronami miejsca zwrotu pojazdu.
 7. W wypadku zwłoki w zwrocie pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru pojazdu.
 8. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  1. braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części opisanych w protokole zdawczo-odbiorczym oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz,
  2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy, a niewynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
  3. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
  4. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu,
  5. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek kolizji lub wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.
 9. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 10. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy lub/i kluczyków do samochodu lub/i wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami wg Cennika.

§9
Pojazd zastępczy

 1. Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o awarii pojazdu i zobowiązuje się go nie używać w przypadku gdy pojazd nie będzie się nadawać do jazdy.
 2. Jeżeli uszkodzenia pojazdu zostaną jednoznacznie uznane przez serwis techniczny jako powstałe poprzez niewłaściwe używanie pojazdu przez Najemcę (np.: uszkodzenie felg, opon, zablokowanie skrzyni biegów, spalenie sprzęgła, zatarcie silnika, uszkodzenie tylnych okładzin poprzez jazdę na hamulcu ręcznym, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie elementów stałych wewnątrz pojazdu), Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami naprawy pojazdu.
 3. Jeżeli Najemca ukrył bądź zataił przed Wynajmującym jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas używania pojazdu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy wszelkimi kosztami naprawy uszkodzonych elementów.
 4. Jakiekolwiek naprawy pojazdu wykonywane przez Najemcę, bez uprzedniej zgody i aprobaty Wynajmującego, traktowane będą jako uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie pojazdu przez Najemcę.
 5. W przypadku awarii wynajmowanego pojazdu, kolizji, wypadku drogowego lub innego zdarzenia uniemożliwiającego kontynuowanie podróży Najemca może wnioskować o udostępnienie pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy winien, w miarę możliwości, posiadać standard odpowiadający standardowi pojazdu. W przypadku braku możliwości wydania pojazdu zastępczego, Najemcy zostanie zwrócony koszt za niewykorzystany okres najmu. Najemcy nie służą wobec Wynajmującego inne roszczenia.
 6. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia Najemcy pojazdu zastępczego w przypadku, gdy szkoda powstała w pojeździe zostanie rozliczona w ramach ubezpieczenia AC pojazdu.
 7. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienia i straty Najemcy spowodowane awarią pojazdu lub innymi okolicznościami.
 8. W przypadku ewidentnej winy najemcy (np. jazda w stanie nietrzeźwym, nie zachowanie ostrożności, brawura) okres naprawy traktowany będzie jako kontynuacja umowy najmu wraz z wszelkimi konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi.

§10
Podróże zagraniczne

 1. Pojazd jest wynajmowany do poruszania się na terytorium Polski.
 2. W przypadku zamiaru wyjazdu Najemcy poza terytorium Polski wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego.
 3. Wynajmujący nie wyraża zgody na podróże do regionów uznanych przez Wynajmującego za objęte lub zagrożone wojną.
 4. W przypadku wyrażenia zgody wyjazdu poza terytorium Polski Najemca zobowiązany jest do wpłacenia podwyższonego depozytu w wysokości określonej w cenniku.

§11
Procedura w przypadku kradzieży, kolizji, wypadków lub innych nagłych zdarzeń

 1. W razie kradzieży lub włamania do pojazdu Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego pod numerem telefonu: +48 698 989 533 oraz Policji pod numerem 112 lub 997.
 2. W razie kolizji lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest:
  1. wypełnić druk oświadczenia (WSPÓLNE ZGŁOSZENIE WYPADKU DROGOWEGO) i przesłać go Wynajmującemu faxem na numer +48 (32) 786 06 60 lub drogą elektroniczną (skan, zdjęcie) niezwłocznie na adres: carrental@gtlservice.com.pl. Wypełniony oryginał zgłoszenia wraz z podpisami należy przekazać Wynajmującemu przy zwrocie pojazdu lub wysłać listem poleconym Wynajmującemu.
  2. nie pozostawiać pojazdu bez opieki lub zabezpieczenia.
 3. W przypadku gdy są ranni - dodatkowo natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.
 4. W przypadku wszystkich wyżej wymienionych zdarzeń, a także w chwili zgubienia kluczy lub dokumentów, bądź kradzieży tablic rejestracyjnych Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia/wezwania policji oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu.
 5. W miarę możliwości należy sporządzić dokumentację zdjęciową (telefon, aparat fotograficzny).

§12
Pozostałe informacje

 1. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych osobowych w dokumentach Wynajmującego.
 2. Ewentualne spory wynikające z w/w umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 3. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wynajmu Wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom zajmującym się egzekucją prawa.
 4. W każdym przypadku, gdy na mocy zapisów Regulaminu, umowy lub innych porozumień Wynajmującego i Najemcy, Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, w przypadku, gdy powstała szkoda jest wyższa od należnej kary umownej, Wynajmujący może dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GTL-SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach 42-625, ul. Wolności 90, w celu realizacji wynajmu samochodu oraz wystawienie faktury dokumentującej usługę. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie informacji na adres siedziby Spółki.